ul. Jęczmienna 13 87-100 Toruń
782 076 829
recepcja@niepopalcach.pl biuro@niepopalcach.pl
Studio Tańca "Nie po palcach" - Torun

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Studio Tańca Nie po palcach" Rafał Jasionkowski, ul. Jęczmienna 13, 87-100 Toruń, NIP: 556-262-99-06.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem recepcja@niepopalcach.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się ze mną.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Regulamin

 1. Studio Tańca NIE PO PALCACH działa jako niepubliczna placówka oświatowa prowadząca zajęcia taneczne w siedzibie przy ulicy Jęczmiennej 13 w Toruniu. 

 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Studia Tańca NIE PO PALCACH. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o każdorazowej zmianie regulaminu będzie podana na stronie www.niepopalcach.pl 
 3. Start kursu/ zapisy na zajęcia: Kurs startuje po zebraniu się wymaganej ilości osób - oraz przedstawienia potwierdzenia wpłaty za zajęcia. Rezerwacja miejsca na zajęciach możliwa jest drogą elektroniczną poprzez wysyłanie maila za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.niepopalcach.pl, telefonicznie lub osobiście w Recepcji Studia przy ul. Jęczmiennej 13. Rezerwacja miejsca w danej grupie jest ważna 7 dni - po tym okresie należy przedstawić dowód wpłaty za zajęcia inaczej Studio Tańca NIE PO PALCACH zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy danego kursu.
 4. Czas trwania każdego rozpoczynającego się kursu tańca przewidziany jest na okres 10-tygodni w przypadku kursów tańca towarzyskiego od I do III poziomu, kizomby oraz tanga argentyńskiego, oraz okres 1-miesięczny w przypadku zajęć dla dzieci i kursach tańca towarzyskiego na poziomach IV-IX oraz Lindy Hop . Jeżeli Kursant planuje uczestnictwo w kursie w krótszym czasie, deklaruje to przy zapisie na zajęcia i informuje o tym osobę przyjmującą deklarację. Przy zapisie wymagana jest deklaracja ilości zajęć, na które uczestnik zobowiązuje się uczęszczać oraz data i podpis na formularzu zawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Tańca NIE PO PALCACH.
 5. Kursanci wyrażający chęć uczestnictwa w zajęciach w Studio Tańca NIE PO PALCACH zobowiązani są do wniesienia opłaty za zajęcia najpóźniej na 2. zajęciach danego kursu. Studio posiada terminal do przyjmowania płatności bezgotówkowych na miejscu. 
 6. Studio Tańca NIE PO PALCACH przekaże drogą mailową lub powiadomi smsem o planowanym starcie kursu i innych ważnych informacjach związanych z organizacją zajęć. W trakcie trwania kursu przekazanie przez kursanta informacji o planowanych nieobecnościach skutkuje możliwością odrobienia zajęć z inną grupą na kursach tańca towarzyskiego I-III stopnia. 
 7. Opłata za zajęcia, w których uczestnik nie uczestniczył przez ponad 3 miesiące nie jest zwracana, jak również nie przechodzi na poczet kolejnych zajęć. W sytuacji, kiedy zostanie dokonana opłata za zajęcia, a kursant z własnej winy, zdarzeń losowych, nagłych nieobecności nie może uczestniczyć w kursie wpłata przepada. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na poczet innych zajęć wybranych dowolnie przez Kursanta w godzinach i dniach, jakie mu odpowiadają, oprócz zajęć grupy, do której uczęszczał. Istnieje możliwość przeniesienia płatności na inny kurs, o ile w grupie, do której chce dołączyć uczestnik, jest jeszcze miejsce. 
 8. Wykupione karnety na zajęcia przypisane są danemu uczestnikowi zajęć i nie są przenoszone na poczet innych uczestników zajęć. 
 9. Istnieje możliwość wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia przed ich rozpoczęciem, ale nie daje to gwarancji wolnych miejsc w danej grupie. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby korzystające z karnetu bądź te, które wcześniej zarezerwowały miejsce w danej grupie zajęć.
 10. Terminy grup na których zajęcia można odbywać celem odrobienia/odebrania zajęć można ustalić na recepcji szkoły.
 11. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę lub z innych powodów niezależnych od Studia Tańca NIE PO PALCACH, Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy. W w/w przypadkach osoby, które dokonały wpłaty mają prawo do:
  1) zwrotu pełnej kwoty za zajęcia
  2) wykorzystania wpłaconej kwoty w ramach innych zajęć wskazanych przez Studio Tańca NIE PO PALCACH,
  3) osoby, które wykupiły karnet na określoną liczbę zajęć mają możliwość wykorzystania karnetu w innej grupie zajęć,
 12. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego grupę lub od obsługi recepcji studia oraz mailowo przy zapisie na zajęcia.
 13. Studio Tańca NIE PO PALCACH proponuje również udział w kursach tańca dla singli. Próbujemy Państwa dobrać na zajęciach w pary – nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualny brak uczestnictwa w zajęciach solistów – singli, którzy zadeklarowali udział i potwierdzili przybycie na zajęcia, a na zajęcia ostatecznie nie przybyli lub zrezygnowali z zajęć w trakcie trwania kursu. Na wypadek rezygnacji partnera Studio Tańca NIE PO PALCACH będzie próbowało zapewnić inną osobę do udziału w zajęciach. Studio Tańca NIE PO PALCACH nie ponosi odpowiedzialności na wypadek braku możliwości zapewnienia nowego partnera. 
 14. Odpowiedzialność za własne zdrowie na zajęciach. Studio Tańca NIE PO PALCACH nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników ani urazy doznane podczas zajęć, czy podczas przebywania w Studio Tańca NIE PO PALCACH. Szkoła Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć. Kursant korzysta z zajęć wykonując zalecenia i instrukcje instruktora w celu minimalizacji ryzyka kontuzji. Wszyscy uczestnicy zajęć w Studio Tańca NIE PO PALCACH ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie i ewentualne kontuzje na zajęciach. Obowiązuje bezwzględny obowiązek zmiany obuwia na zajęcia.
 15. Za rzeczy pozostawione w siedzibie Studia, Studio Tańca NIE PO PALCACH nie ponosi odpowiedzialności – prosimy o zabieranie rzeczy wartościowych na salę. 
 16. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Studio Tańca NIE PO PALCACH, o każdorazowych zmianach w zajęciach, uruchomieniu nowych grup, o zmianie terminów zajęć lub innych wydarzeniach związanych z działalnością Studia będziemy informować komunikatami zamieszczanymi na funpage NIE PO PALCACH na Facebooku, smsowo lub za pośrednictwem strony głównej szkoły. Osoby bez dostępu do Internetu przy zapisie na zajęcia zobowiązane są do poinformowania o braku możliwości zapoznania się z powyższymi informacjami na stronie głównej Studio Tańca NIE PO PALCACH, w celu uzyskania powyższych informacji drogą mailową lub sms'em. Również w przypadku braku możliwości umieszczenia w/w informacji na stronie głównej, kursanci zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach drogą mailową lub sms'em.
 17. Poprzez zapisanie się na zajęcia kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji kursu w którym uczestniczy, w szczególności na otrzymywanie drogą elektroniczną i sms'ową informacji o programie zajęć oraz zasadach uczestnictwa. Zapisanie się na kurs w Studio Tańca NIE PO PALCACH jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Tańca NIE PO PALCACH w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 18. Za szkody na terenie Studio Tańca NIE PO PALCACH powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy. Regulamin będzie ogólnie dostępny na stronie INTERNETOWEJ: www.niepopalcach.pl Uczestnicy kursu w siedzibie szkoły zobowiązani są do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednocześnie godząc się na postanowienia niniejszego Regulaminu Studio Tańca NIE PO PALCACH.
 19. Używając formularza kontaktowego na stronie internetowej zainteresowany wyraża dobrowoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w/w formularzu w zakresie niezbędnym do otrzymania odpowiedzi na zapytanie.